نت کار
1. امکان سنجی
2. انتخاب سرویس
3. وضعیت مودم
4. فرم متقاضی
5. گزارش خرید

ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL آسیاتک

کاربر گرامی توجه نمایید:

این صفحه ویژه ثبت نام مشترکین جدید شرکت آسیاتک میباشد. لطفا جهت تمدید اشتراک به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

 با عرض تبریک
آسیاتک مفتخر به ارائه سرویس، به شما می‌باشد

کاربر گرامی متاسفانه در حال حاضر آسیاتک برای منطقه مخابراتی شما پورت باز ندارد

کاربر گرامی متاسفانه آسیاتک قادر به سرویس دهی به شما نمی‌باشد

انتخاب نوع سرویس ADSL آسیاتک

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله نقره ای
10000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 14,000,000 ریال
قابل پرداخت : 15,260,000 ریال
یکساله 10000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20000 گیگابایت ترافیک داخلی
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه نقره ای
2000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,900,000 ریال
قابل پرداخت : 4,251,000 ریال
شش ماهه 2000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 4000 گیگابایت ترافیک داخلی
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه نقره ای
1000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 1000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2000 گیگابایت ترافیک داخلی
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه برنزی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله طلایی
4800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 25,920,000 ریال
قابل پرداخت : 28,252,800 ریال
یکساله 4800 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 9600 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله نقره ای
1920 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 17,280,000 ریال
قابل پرداخت : 18,835,200 ریال
یکساله 1920 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 3840 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله برنزی
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
قابل پرداخت : 9,417,600 ریال
یکساله 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه طلایی
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 13,680,000 ریال
قابل پرداخت : 14,911,200 ریال
شش ماهه 2400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 4800 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه نقره ای
960 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,120,000 ریال
قابل پرداخت : 9,940,800 ریال
شش ماهه 960 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1920 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه برنزی
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
قابل پرداخت : 4,970,400 ریال
شش ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه طلایی
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,200,000 ریال
قابل پرداخت : 7,848,000 ریال
سه ماهه 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه نقره ای
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
سه ماهه 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه برنزی
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه طلایی
400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
یک ماهه 400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 800 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه نقره ای
160 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,600,000 ریال
قابل پرداخت : 1,744,000 ریال
یک ماهه 160 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 320 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه برنزی
40 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله طلایی
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 16,200,000 ریال
قابل پرداخت : 17,658,000 ریال
یکساله 2400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 4800 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله نقره ای
960 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,800,000 ریال
قابل پرداخت : 11,772,000 ریال
یکساله 960 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1920 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله برنزی
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
قابل پرداخت : 5,886,000 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه طلایی
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,550,000 ریال
قابل پرداخت : 9,319,500 ریال
شش ماهه 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه نقره ای
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,700,000 ریال
قابل پرداخت : 6,213,000 ریال
شش ماهه 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه برنزی
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
قابل پرداخت : 3,106,500 ریال
شش ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه طلایی
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,500,000 ریال
قابل پرداخت : 4,905,000 ریال
سه ماهه 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه نقره ای
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
سه ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه برنزی
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه طلایی
200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
یک ماهه 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه نقره ای
80 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,000,000 ریال
قابل پرداخت : 1,090,000 ریال
یک ماهه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه برنزی
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله طلایی
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 12,960,000 ریال
قابل پرداخت : 14,126,400 ریال
یکساله 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله نقره ای
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
قابل پرداخت : 9,417,600 ریال
یکساله 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله برنزی
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
قابل پرداخت : 4,708,800 ریال
یکساله 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه طلایی
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,840,000 ریال
قابل پرداخت : 7,455,600 ریال
شش ماهه 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه نقره ای
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
قابل پرداخت : 4,970,400 ریال
شش ماهه 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه برنزی
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
قابل پرداخت : 2,485,200 ریال
شش ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه طلایی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,600,000 ریال
قابل پرداخت : 3,924,000 ریال
سه ماهه 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه نقره ای
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه برنزی
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یک ماهه طلایی
100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
یک ماهه 100 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یک ماهه نقره ای
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله طلایی
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,100,000 ریال
قابل پرداخت : 8,829,000 ریال
یکساله 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله نقره ای
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
قابل پرداخت : 5,886,000 ریال
یکساله 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله برنزی
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,700,000 ریال
قابل پرداخت : 2,943,000 ریال
یکساله 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه طلایی
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,275,000 ریال
قابل پرداخت : 4,659,750 ریال
شش ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه نقره ای
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
قابل پرداخت : 3,106,500 ریال
شش ماهه 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه برنزی
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,425,000 ریال
قابل پرداخت : 1,553,250 ریال
شش ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - سه ماهه طلایی
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,250,000 ریال
قابل پرداخت : 2,452,500 ریال
سه ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - سه ماهه نقره ای
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - سه ماهه برنزی
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یک ماهه طلایی
40 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
یک ماهه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یک ماهه نقره ای
25 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

انتخاب مودم و شرایط نصب

لطفا وضعیت مودم خود را مشخص کنید !

انتخاب وضعیت مودم
مودم دارم ، فقط هزینه رانژه
مودم دارم، نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم. هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال می‌باشد که به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم دارم، درخواست کارشناس نصب
مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم. هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب 800,000 ریال به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم ندارم ، انتخاب مودم
مودم ندارم، هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب 800,000 ریال و هزینه مودم به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم دارم، هزینه رانژه و درخواست کارشناس نصب
مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم. هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب به مبلغ 300,000 ریال به فاکتور اضافه می گردد و هزینه ایاب و ذهاب توسط کارشناس نقدا دریافت می گردد.

انتخاب مودم

element.Title
element.Title
قیمت : 123 ریال با مالیات : element.PriceWithTax ریال element.ShortDescription
انتخاب مودم و ادامه ثبت نام

ثبت مشخصات متقاضی

گزارش خرید و تائید نهایی

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)
کد تخفیف :

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی
زمان مورد نیاز جهت دایری سرویس اینترنت حدود 3 الی 5 روز کاری می باشد

پرداخت