نت کار

نت کار | عاملیت رسمی فروش آسیاتک
سرویس های مندرج در جداول زیر دارای تائیدیه ۵۱۷۲۴۵،۵۱۷۶۹۸ از سازمان تنظیم مقررات می باشند.

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - جشنواره یکساله
7000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,000,000 ریال
قابل پرداخت : 10,900,000 ریال
یکساله 7000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14000 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - جشنواره شش ماهه
3000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,600,000 ریال
قابل پرداخت : 3,924,000 ریال
شش ماهه 3000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 6000 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - جشنواره سه ماهه
1500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,100,000 ریال
قابل پرداخت : 2,289,000 ریال
سه ماهه 1500 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 3000 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - جشنواره سه ماهه
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
سه ماهه 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
ثبت نام جدید
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله نقره ای پر حجم
4800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 32,400,000 ریال
قابل پرداخت : 35,316,000 ریال
یکساله 4800 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 9600 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله نقره ای کم حجم
960 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 17,280,000 ریال
قابل پرداخت : 18,835,200 ریال
یکساله 960 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1920 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله برنزی
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,600,000 ریال
قابل پرداخت : 10,464,000 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه نقره ای پر حجم
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 17,100,000 ریال
قابل پرداخت : 18,639,000 ریال
شش ماهه 2400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 4800 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه نقره ای کم حجم
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,120,000 ریال
قابل پرداخت : 9,940,800 ریال
شش ماهه 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه برنزی
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
شش ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه نقره ای پر حجم
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,000,000 ریال
قابل پرداخت : 9,810,000 ریال
سه ماهه 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه نقره ای کم حجم
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
سه ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه برنزی
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه نقره ای پر حجم
400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
یک ماهه 400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 800 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه نقره ای کم حجم
80 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,600,000 ریال
قابل پرداخت : 1,744,000 ریال
یک ماهه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه برنزی
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله نقره ای پر حجم
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 21,600,000 ریال
قابل پرداخت : 23,544,000 ریال
یکساله 2400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 4800 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله نقره ای کم حجم
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,800,000 ریال
قابل پرداخت : 11,772,000 ریال
یکساله 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله برنزی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,000,000 ریال
قابل پرداخت : 6,540,000 ریال
یکساله 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه نقره ای پر حجم
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 11,400,000 ریال
قابل پرداخت : 12,426,000 ریال
شش ماهه 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه نقره ای کم حجم
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,700,000 ریال
قابل پرداخت : 6,213,000 ریال
شش ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه برنزی
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
شش ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه نقره ای پر حجم
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,000,000 ریال
قابل پرداخت : 6,540,000 ریال
سه ماهه 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه نقره ای کم حجم
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
سه ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه برنزی
37/5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 37/5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 75 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه نقره ای پر حجم
200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,000,000 ریال
قابل پرداخت : 2,180,000 ریال
یک ماهه 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه نقره ای کم حجم
40 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,000,000 ریال
قابل پرداخت : 1,090,000 ریال
یک ماهه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه برنزی
12/5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 12/5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 25 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله نقره ای پر حجم
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 12,960,000 ریال
قابل پرداخت : 14,126,400 ریال
یکساله 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله نقره ای کم حجم
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
قابل پرداخت : 9,417,600 ریال
یکساله 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله برنزی
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
یکساله 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه نقره ای پر حجم
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,840,000 ریال
قابل پرداخت : 7,455,600 ریال
شش ماهه 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه نقره ای کم حجم
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
قابل پرداخت : 4,970,400 ریال
شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه برنزی
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
شش ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه نقره ای پر حجم
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,600,000 ریال
قابل پرداخت : 3,924,000 ریال
سه ماهه 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه نقره ای کم حجم
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یک ماهه نقره ای پر حجم
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
یک ماهه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یک ماهه نقره ای کم حجم
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله نقره ای پر حجم
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,100,000 ریال
قابل پرداخت : 8,829,000 ریال
یکساله 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله نقره ای کم حجم
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
قابل پرداخت : 5,886,000 ریال
یکساله 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله برنزی
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
یکساله 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه نقره ای پر حجم
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,275,000 ریال
قابل پرداخت : 4,659,750 ریال
شش ماهه 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه نقره ای کم حجم
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
قابل پرداخت : 3,106,500 ریال
شش ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه برنزی
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
شش ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - سه ماهه نقره ای پر حجم
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,250,000 ریال
قابل پرداخت : 2,452,500 ریال
سه ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - سه ماهه نقره ای کم حجم
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 45 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 90 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یک ماهه نقره ای پر حجم
25 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
یک ماهه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یک ماهه نقره ای کم حجم
15 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 15 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 30 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )

قیمت اینترنت پرسرعت آسیاتک ، قیمت بسته های اینترنت پرسرعت ADSL آسیاتک

لیست قیمت اینترنت پرسرعت آسیاتک مختص مشترکین جدید و تمدیدی می باشد. شما میتوانید اطلاعات جشنواره فروش ADSL آسیاتک را در همین صفحه مشاهده کنید.

قیمت جشنواره اینترنت پرسرعت آسیاتک

در حال حاضر شرکت آسیاتک در بخش جشنواره فروش دارای 3 سرویس می باشد که برای طیف سه ماهه ، شش ماهه و یکسال در دسترس می باشد. سرویس جشنواره فروش آسیاتک در حال حاضر شامل حال مشترکین جدید آسیاتک می باشد.

  • سرویس جشنواره اینترنت پرسرعت آسیاتک سه ماهه با سرعت 8 مگ و ترافیک 900 گیگ
  • سرویس جشنواره اینترنت پرسرعت آسیاتک شش ماهه با سرعت 8 مگ و ترافیک 2400 گیگ
  • سرویس جشنواره اینترنت پرسرعت آسیاتک یک ساله با سرعت 8 مگ و ترافیک 6000 گیگ

سرویسهای عمومی اینترنت پرسرعت آسیاتک کدامند؟

سرویسهای عمومی اینترنت پرسرعت آسیاتک ، سرویسهایی هستند که هم قابل استفاده برای مشترکین جدید و هم قابل استفاده برای مشترکین قدیمی یا تمدید آسیاتک هستند و دارای طیف گسترده ای هستند. این سرویسها در صفحه قیمت اینترنت پرسرعت Adsl2 آسیاتک قابل مشاهده و انتخاب هستند و بر اساس سرعتهای 512 کیلوبایت ، 1 مگ ، 2 مگ ، 3 مگ ، 4 مگ ، 8 مگ و 16 مگ دسته بندی شده اند. در صورتی که کاربران نیاز به اینترنت پرسرعت تری داشته باشند می توانند از راهکارهای جایگزین مانند TD-LTE آسیاتک ، اینترنت وایرلس اشتراکی آسیاتک ، پهنای باند اختصاصی آسیاتک استفاده کنند.

نحوه ثبت نام اینترنت پرسرعت آسیاتک

در ابتدا می توانید با مراجعه به صفحه قیمت اینترنت پرسرعت ADSL2 آسیاتک سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید و با توجه به اینکه جزء مشترکین جدید یا تمدیدی آسیاتک هستید روی گزینه مورد نظر کلیک کنید، در صورتی که جز مشترکین تمدید باشید وارد صفحه تمدید اشتراک آسیاتک می شوید و در صورتی که جزء مشترکین جدید باشید وارد صفحه ثبت نام اینترنت پرسرعت آسیاتک شده و با چند کلیک ساده و پرکردن فرم مورد نیاز هزینه سرویس را به صورت آنلاین پرداخت کرده و ثبت نام شما تمام می شود.